بررسی فراوانی انگل‌خونی هموپروتئوس کلمبه در کبوترهای شهرستان کاشان

نویسنده

رزیدنت بهداشت و بیماری‌های طیور، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هموپروتئوس کلمبه تک‌یاخته داخل سلولی ماکیان می‌باشد که گلبول‌های هسته‌دار پرندگان را آلوده می‌کند. این انگل جزء شایع‌ترین انگل طیور خانگی محسوب می‌شود که در کبوترها منجر به بیماری مزمن و تلفات می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انگل‌خونی هموپروتئوس کلمبه در کبوترهای شهرستان کاشان بود. روش کار: در این بررسی تعداد ۱۰۰ قطعه کبوتر از سطح شهرستان کاشان جمع‌آوری‌شده و پس از خون‌گیری از ورید بال و تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی گیمسا به‌وسیله‌ی میکروسکوپ بررسی گردید. بحث و نتیجه: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که از تعداد ۱۰۰ کبوتر خون‌گرفته شده تعداد ۲۳ کبوتر (۲۳ درصد) آلوده به هموپروتئوس بودند. با توجه به الودگی کبوتران شهرستان کاشان لازم به توجه است که رعایت نکات بهداشتی در خصوص کنترل بیماری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -