بررسی ترکیبات شیمیایی سرشاخه و ضایعات آناناس در تغذیه نشخوارکنندگان

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه: تامین نیاز غذایی به ویژه پروتئین حیوانی برای جمعیت انسانی رو به رشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که نزدیک به 70-60 درصد هزینه های مربوط به پرورش و نگه داری دام مرتبط به تغذیه می باشد، یکی از اقدامات مهم در کاهش هزینه های خوراک، استفاده بهینه از منابع موجود، شناخت مواد جدید و به کارگیری آن در جیره دام است. سرشاخه و ضایعات آناناس یکی از پسماندهای کشاورزی است که به دلیل ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای مطلوب قابلیت استفاده به عنوان بخشی از جیره نشخوارکنندگان را دارد. روش کار: پس از جدا کردن سرشاخه آناناس و ضایعات حاصل از آب گیری (میوه به همراه پوست)، ترکیبات شیمیایی شامل: ماده خشک، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و عناصر معدنی ماکرو و میکرو براساس روش های معمول آزمایشگاهی اندازه گیری شد. بحث و نتیجه گیری:  با توجه به نتایج آزمایش، سرشاخه آناناس با 68/7 درصد بیشترین درصد پروتئین خام را در مقایسه با ضایعات آناناس نشان داد. میزان فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی سرشاخه آناناس به ترتیب 28/65 و 36/42 درصد به دست آمد. میزان آهن سرشاخه آناناس (32/293 میلی گرم در کیلوگرم) و میزان منگنز آن (95/1184 میلی گرم در کیلوگرم) به طور قابل توجهی در مقایسه با ضایعات آناناس بالاتر بود. سرشاخه آناناس در مقایسه با ضایعات آناناس بیشترین میزان فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را دارا بود. با توجه به نتایج آزمایش حاضر استفاده از سرشاخه آناناس به عنوان بخشی از جیره نشخوار کنندگان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -