بررسی تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتی با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز و تاثیرات آن بر روی گرم دان مصرفی روزانه طی یک دوره کامل پرورشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش اهمیت نیوکاسل در طیور طی سال های اخیر در جهان و از جمله کشور ما نیاز به تحقیقات وسیع و پیشرفته در این زمینه به منظور کاهش و کنترل عفونت در طیور وجود دارد. علی رغم برنامه معمول واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل، موارد پراکنده از بیماری در طیور صنعتی اتفاق می افتد که می تواند تهدیدی برای صنعت طیور محسوب  شود. روش کار: طی بررسی های صورت گرفته در تابستان 96 بر روی سه  فارم گوشتی در شهرستان گرمسار، همزمان با شروع دوره پرورش به ثبت  مقدار دان مصرفی روزانه و اخذ نمونه سوآب از شکاف کامی و نای در روزهای 4،7،10،14،17،21،25،28،35،42،49 جهت جداسازی ویروس نیوکاسل، انجام گرفت و به آزمایشگاه ارسال گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از واکنش زنجیره پلی مراز نشان می دهد که علی رغم استفاده از برنامه های واکسیناسیون دو گله از سه گله مورد بررسی قرار گرفته، درگیر با ویروس نیوکاسل گردیده اند. فارم A از 28 روزگی و فارم B از 42 روزگی که این تداوم تا انتهایی دوره پرورشی ادامه داشته. با توجه به اطلاعات ثبت شده و تایید آزمایشگاهی حضور ویروس نیوکاسل در سطح دوگله از سه گله مورد بررسی قرار گرفته به راحتی می توان به این نتیجه رسید که قوی ترین عامل پاتوژنی که در سطح گله های گوشتی باعث افت دان می گردد ویروس نیوکاسل بوده و بطوری که گله های درگیر دیگر به روند افزایشی دان مصرفی روزانه خود باز نگردیده و این روند تا پایان عمر اقتصادی پرنده ادامه داشته است بطوری که در انتهایی دوره تفاوت 105 گرمی با استاندارد در میزان دان مصرفی روزانه ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -