استریولوژی تحولی در مطالعات نورولوژی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

استریولوژی روشی برای برآوردهای کمی بدون سوگیری  (Unbiased) و دقیق (Précised) از ویژگی های ساختاری است. در استریولوژی می توان جنبه های گوناگونی مانند تعیین حجم عضو و بافت، تعیین تعداد ذرات خاص در نمونه، محاسبه سطح، محاسبه ی طول و پارامتر های متنوع دیگری را بسته به موضوع مورد مطالعه انتخاب نمود و با استفاده از فرمول های اثبات شده ریاضی و به کارگیری علم احتمالات نتایج را صرفا از بعد کیفی خارج ساخته و با اعداد و ارقام قابل اطمینان بصورت کمی ارائه داد. در تکنیک استریولوژی از ابزارهای نمونه گیری و استفاده از پراب های جئومتریک برای تبدیل داده های حاصل از مقاطع دوبعدی به داده های سه بعدی استفاده می شود. استریولوژی ارتباط بین مورفولوژی و عملکرد مغز را به خوبی روشن می کند. در تحقیقات جدید نورولوژی محاسبه حجم نواحی مختلف مغز، حجم هسته های مغزی، سطح نئوکورتکس، طول رشته های عصبی، تعداد سیناپس های مغزی، تعداد نورون ها و نوروگلی ها و ... برپایه استریولوژی امکان پذیر است و برخلاف مطالعات معمول گذشته دقیق و قابل اطمینان است. این تکنیک برای مطالعات پایه مغز و نیز بررسی تغییرات پاتولوژیک متعاقب بیماری های عصبی می تواند بخوبی مورد استفاده قرار گیرد و دریچه ای برای ارزیابی های دقیق مغز را فراهم می آورد. در این مقاله ضمن مرور داده های استریولوژی مغز انسان و حیوانات، روش های نمونه برداری و استفاده از پراب ها برای محاسبات استریولوژی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -