بررسی عوامل سقط جنین باکتریایی گوسفندان در استان ایلام

نویسنده

دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه ایلام

چکیده

مقدمه و هدف: سقط جنین ضربه های مهلک اقتصادی زیان باری را برای صنعت دامپروری  در کشور، مخصوصا در استان ایلام که یک استان دامپرور میباشد را به خود اختصاص داده است و هر ساله با اشکال مختلف موجب از بین رفتن تعداد زیادیبره ها، بزها شده است. یکی از عوامل اساسی این سقط جنین ها میتواند ریشه عفونتی باکتریایی باشد که در این مطالعه آن را مورد بررسی قرار داده ایم. روش کار: از 30 گله مبتلا نمونه سرم تهیه و به وسیله روشهای سرولوژی از نظر بروسلوز آزمایش شدند. نمونه گیری از محتویات معده و اندامهای جنینهای سقط شده گوسفندان توسط پیپت پاستور استریل و سواپ استریل و کشت میکروبی به منظور جداسازی عوامل ایجاد کننده سقط نمونه ها روی محیط های کشت اختصاصی و افتراقی انجام شد. نتایج:  تعداد8 گله (66/26%) در آزمایشهای سرولوژی بروسلوز واکنش مثبت نشان دادند در این مطالعه از تعداد 21 نمونه محتویات معده و اندامهای جنین هایی سقط شده باکتری جدا گردید که شامل: 3 مورد کمپیلوباکتر، 4 مورد استافیلوکوکوس، 1 مورد استرپتوکوکوس، 4 مورد ایکلای، 5 مورد بروسلا و 4 مورد سالمونلا بودند با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد علاوه بر رعایت موازین بهداشتی، کارهای علمی بیشتری بر روی باکتریهای اعلام شده در این تحقیق را باید در دستور کار برای بالا بردن مقاومت عفونتی گوسفندان در برابر این نوع باکتریها قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -