بررسی تاثیر پودر سیر، درمنه خزری و زیتون تلخ بر درمان کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

نویسنده

دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: داروهای کوکسیدیواستات به صورت گسترده ای به منظور پیشگیری از کوکسیدیوزیس در طیور مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو احتمال وجود باقی مانده های دارویی در گوشت طیور وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از پودر سیر، درمنه خزری و زیتون تلخ در پیشگیری از بروز کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی بود. مواد و روش کار: به منظور انجام مطالعه تعداد 720 قطعه جوجه راس 308 در 8 گروه توضیع شدند. گروه 1 به عنوان شاهد مثبت (بدون دارو) ، گروه 2 و3 از دیکلازوریل و سالینومایسین استفاده شد. در گروه های 4 و5 به ترتیب پودر عصاره سیر و پودر عصاره زیتون تلخ 1.5 کیلوگرم در تن، ودر گروه های 6 و7 از اسانس درمنه خزری 5/1 و 3 گیلوگرم در تن استفاده شد. گروه هشتم گروه شاهد منفی بود. تا سن 7 روزگی از دان پلت اتوکلاو شده استفاده شد. در سن 10 روزگی توسط واکسن پنج گانه، صد برابر دوز توصیه شده در جوجه های مورد آزمایش به غیر از گروه شاهد منفی کوکسیدیوزیس القا شد. در طی روز های 7و10و15 پس از چالش میزان اووسیست ها شمارش شد و در روز های 7و15 پس از چالش نیز میان ضایعات روده ای بررسی شد. نتایج ونتیجه گیری: میزان وزن بدن در روز های 14و21و28و35 روزگی در گروه شاهد مثبت نسبت به بقیه گروه ها کاهش معنی داری داشت(p<0.05). همچنین میزان ضریب تبدیل غذایی در روزهای 28و35 در گروه شاهد مثبت با بقیه گروه های مورد مطالعه اختلاف اماری معنی داری داشت(p<0.05)در روز های 10و15 پس از چالش نیز میزان اووسیست در گروه دیکلازوریل و سالینومایسین با گروه های گیاهان دارویی تفاوت معنی داری نداشت(p>0.05) ولی با گروه شاهد مثبت تفاوت معنی داری داشتند (p<0.05).15 روز بعد از آلودگی، نیز میزان زایعات روده ای در گروه های دیکلازوریل ، پودر سیر ، درمنه خزری 0.3% با گروه شاهد منفی اختلاف معنی داری نداشت، ولی در گروه های زیتون تلخ و درمنه خزری0.15% با گروه شاهد منفی اختلاف معنی داری داشت(p<0.05). نتیجه مطالعه حاضر حاکی از تاثیر مثبت داروهای گیاهی در پیش گیری از عوارض کوکسیدیوزیس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -