بررسی اثرات بیهوشی با هالوتان بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد وکلیه در سگ

نویسنده

دانشجوی دکتری عمومی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، ایران

چکیده

مقدمه: هالوتان از دسته داروهای هوشبر استنشاقی و رایج ترین دارو در کشور ما به ویژه در مرحله نگهدارنده بیهوشی می باشد. هالوتان از دو طریق دفع می گردد، یکی از طریق تنفسی که بدون تغییر دفع می شود و راه دیگر از طریق کبد که این دارو تولید متابولیت های واسطه ای نموده که احتمالا موجب آسیب کبدی می شود. روش کار: 15 قلاده سگ سالم به طور اتفاقی به سه گروه تقسیم شدند (گروه 1، 2 و 3). همه حیوانات بوسیله داروی هالوتان تحت بیهوشی قرار گرفتند. در هر نوبت، بیهوشی در گروه اول آزمایش به مدت یک ساعت، در گروه دوم آزمایش به مدت 3 ساعت و در گروه سوم آزمایش به مدت 5 ساعت انجام گرفت تمامی بیهوشی ها با 48 فاصله در سه گروه مختلف D3) و D1، (D2 تکرار شدند. نمونه های خون سیاهرگی جهت اندازه گیری زمان PT و PTT  ، ALT ، AST ، BUN و کراتنین سرم در هر سه گروه قبل از القا بیهوشی (زمان صفر) 1، 3، 5 و 24 ساعت پس از بیهوشی از ورید وداج اخذ گردید. بحث و نتیجه گیری: طبق تجزیه و تحلیل تغییرات فاکتورهای مورد نظر مشخص گردید که در گروه های 2 و 3 میزان BUN و کراتینین در زمان های 3، 5 و 24 بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه یک در نوبت سوم بیهوشی (p<0.05D3) افزایش یافت. در گروه 3 میزان BUN و کراتینین یک ساعت بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه 1 و 2 در نوبت سوم بیهوشی افزایش یافته بود (p<0.05D3). همچنین افزایش معنی داری در آنزیم های ALT  وAST  و زمان PT با افزایش زمان بیهوشی مشاهده شد. یافته ها نشان می دهد که تکرار بیهوشی با هالوتان در زمان های طولانی باعث آسیب های کبدی و کلیوی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -