گزارش نادر یک مورد تومور پستانی در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: توده های پستانی در سگ های ماده رایج و در سگ های نر نادر می باشد.علل اصلی بروز توده های پستانی نامشخص و یا وابسته به هورمون های جنسی می باشد. 35_50% تومور های پستانی در سگ های ماده و 90%تومور های پستانی در گربه های ماده می باشد.متاستاز از طریق عروق خونی و لنفاوی در موارد بدخیم اتفاق می افتد.تمایز و تفریق توده های پستانی از طریق بررسی های هیستوپاتولوژی صورت می گیرد. روش کار : در این گزارش سگ نر بالغ با علایم توده ی پستانی پایه دار در سر پستان ناحیه شکمی سمت راست تحت جراحی قرار گرفت و نمونه جهت انجام تشخیص به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شد.همچنین رادیو گراف از ناحیه قفسه سینه و بطن فاقد  نشانه های متاستاز بوده است.پس از انجام فرایند های پردازش بافتی مشاهدات میکروسکوپی بیانگر رشد سلول های اپیتلیال،ضخیم شدن اپیدرم و وجود گرانول های کراتوهیالین با هسته های بزرگ و گرانول های بدون هسته در لایه گرانولوزا بوده است و نشاندهنده ی توده ی پاپیلوما بوده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه اکثر توده های پاپیلوما خود محدود شونده هستند و بیشتر در لب ها ،محوطه دهانی و زبان سگ ها مشاهده می شود تصور بر این است که با لیس زدن احتمال انتقال این بیماری بین سگ ها می تواند به عنوان یک راه انتقال مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -