بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

نویسنده

دانشجوی کارشناسی علوم دامی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه : از جمله راهکارهای مدیریتی بسیار مؤثربرای بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر در کنار اسوتفاده ازروش های اصلاح نژادی (انتقال جنین ، سوپر اوولاسیون و..) وراهکارهای ارتقاع دادن شان (استفاده از هورمون گنادوتروپین و افزایش طول روز و...)  تاٌمین وجبران تغذیه ی مناسب است . روش کار : با وجود متغیر بودن محیط زندگی ، درصد زایش کم ، فاصله ی نسلی زیاد این حیوان می توان با انتخاب نژادهای برتر با روش های اصلاح نژادی واستفاده ازفناوری های جدید، در اختیار گذاشتن مراتع غنی با طول روز طولانی تر (مثل سمنان،وطبس با در نظر گرفتن محدودیت ها وبازسازی مراتع ) ، تاٌمین امکانات بهداشتی ، آب کافی وتغذیه ی کمکی  شامل کنساتنره ویونجه ی خشک  یا سیلوی ذرت بع صورت روزانه در زمان های حساس از جمله قبل ازجفت گیری ، آبستنی و قبل از زایش با در نظر گرفتن درصد علوفه ی خشبی وبوته ای مصرف شده در مرتع می توان در جهت بهبود بهره ی بیولوژیکی واقتصادی کردن پرورش این دام پیش رفت . نتیجه گیری: با کنترل وباز سازی وفراهم کردن مکان هایی برای چرا ، بهداشت ورسیدگی بیشتر برای پرورش شترها در مناطقی با طول روز طولانی تر وغنی تر از مراتع (در ابتدا خشبی وبعد علوفه ای ) در عین حال تاٌمین کمبود های تغذیه ای در دوران حساس از جمله قبل از جفت گیری ، آبستنی وقبل از زایش می توان در کنار روش های اصلاح نژادی به بهبود بهره وری بیولوژیکی واقتصادی کردن پرورش این دام رسید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -