بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی میوه گیاه کبر(هندوانه کوهی) برجدایه های استافیلوکوکوس اورئوس پنیر سنتی سمنان(خیکی)

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف: پنیر های سنتی دارای طعم و بوی مطبوع و نیز ارزش تغذیه ای بالایی هستند و به عنوان یک منبع پروتئینی جایگاه ویژه ای را می توانند در تغذیه افراد داشته باشند. ولی با این وجود، عدم رعایت اصول بهداشتی در تهیه این گونه محصولات، سبب آلودگی آن ها شده و در صورت وجود میکروارگانیسم های پاتوژن، میتوانند سلامت انسان را به خطر انداخته و موجب زیان های اقتصادی قابل توجهی گردند. با توجه به این که یکی از مهمترین این میکروارگانیسم ها استافیلوکوکوس اورئوس می باشد و از طرف دیگر با افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسم ها و تمایل به استفاده از نگهدارنده های طبیعی روبرو هستیم، این مطالعه با هدف تعیین اثر ضد میکروبی عصاره آبی میوه گیاه کبر(هندوانه کوهی)که از گیاهان سنتی دارویی در ایران می باشد، علیه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پنیر سنتی سمنان(خیکی) انجام شد. مواد و روش : در این مطالعه تعداد 30 نمونه پنیر (خیکی) به صورت تصادفی از ماست بندی های مختلف در استان سمنان و مستقیما از خیک ها گرفته شده و برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از آبگوشت تریپتیکز سوی براث  محیط غنی سازی(محیط بردپار کرآگار)محیط اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس(و تست های کواگولاز، کاتالاز و تخمیر مانیتول)تست های تاییدی(استفاده گردید. به منظور بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی میوه گیاه کبر)هندوانه کوهی (بر جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس از تست های حداقل غلظت مهارکننده رشد(MIC)به روش میکرو دایلوشن و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC ) استفاده گردید. یافته ها :  نتایج مطالعه نشان داد که هیچکدام از غلظت های مورد ازمایش عصاره0)،2000،4000،8000،16000،32000،64000 پی پی ام (  بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اثر مهار کنندگی و کشندگی نداشتند. نتیجه گیری : طبق نتایج این مطالعه، عصاره آبی میوه گیاه کبر)هندوانه کوهی(بر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پنیر سنتی )خیکی(سمنان، اثر مهار کنندگی و کشندگی ندارد و استفاده از آن به منظور فعالیت های ضد میکروبی توصیه نمیشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -