بررسی انگل های داخلی و خارجی پرنده اَبیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

نویسنده

دانشجوی سال سوم مقطع دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

مقدمه: در مجموع 18 مورد از (S. Rusticola) که شامل 11 پرنده نر و 7 پرنده ماده از این گونه بود، طی ماه های آبان تا بهمن 1393، توسط سازمان محیط زیست استان مازندران از شکارچیان غیر مجاز ثبت و ضبط گردید. روش کار: برای مطالعه روی انگل ها ، بدن و پرهای پرندگان با سوزن زیر استریو میکروسکوپ بررسی گردید. همچنین عفونت کرمی در دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. میزان عفونت انگلی ابیا مورد بررسی 100٪ (18) بود.  انگل های داخلی و خارجی ابیا اوراسیایی که مورد بررسی قرار گرفت، شامل دو گونه سستود ( Hymenolepiss pp. و Davinia proglottina ) ، یک  گونه ترماتود (Echinoparyphium)  و یک گونه از جرب (Megninia cubitalis)، دو گونه از شپش ها ( Philopterus و Lipeurus )  بود. علاوه بر این، انگل (M. cubitalis) با میزان 22/72٪ (13) از انگل های جدا شده، شایع ترین انگل یافته شده در ابیا مورد بررسی بود. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابیا اوراسیایی نقش مهمی در انتقال انگل های مذکور دارد. این اولین گزارش از گونه های (Hymenolepis spp.، D. proglottina، Echinoparyphium spp.، M.cubitalis، Philopterus و Lipeurus ) از ابیا اوراسیایی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -