نتایج حاصل از آمیخته گری گوسفند نژاد شال و رومانوف

نویسنده

دانشجوی دکترای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه گرمسار

چکیده

مقدمه: با توجه به سابقه دامداری و دامپروری در ایران که به بیش از هفت هزار سال میرسد  صنعت دامپروری به عنوان یکی از زیرمجموعه های زراعت در سطح جهانی و بین المللی از رشد و گسترش چشم گیری برخوردار بوده است و  اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و نقش مهم آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمایت و توجه دولت ها و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قرار گیرد. روش کار: در این مطالعه به منظور بررسی نتایج حاصل از آمیخته گری گوسفندان شال و رومانوف از ۴۰ راس گوسفند نژاد شال و ۶۰ راس گوسفند آمیخته شال و رومانوف طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: با بررسی چهار معیار به این نتیجه رسیدیم که میانگین وزن بره ها ، میانگین تولید پشم ، سن بلوغ و نرخ چند قلوزایی در گوسفندان نژاد شال به ترتیب ۳.۸ کیلوگرم ، ۰.۹ کیلوگرم ، ۷ ماه و ۳۵ درصد و در گوسفند آمیخته شال و رومانوف به ترتیب ۳.۹ کیوگرم ، ۰.۸ کیلوگرم ، ۴ ماه و ۶۵ درصد در دو معیار اول اختلاف معنا داری مشاهده نشد ، در سن بلوغ و نرخ چندقلوزایی تفاوت معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -