بررسی اثرات ضد کوکسیدیایی گیاه آرتمیزیا ابسینتیوم بر طیور گوشتی

نویسنده

چکیده

مقدمه: کوکسیدیوز یکی از مهم ترین بیماری های طیور است که درمان شیمیایی و گیاهی دارد. در این مطالعه از گیاه آرتمیزیا افسنطین جهت بررسی اثرات درمانی بر روی بیماری کوکسیدیوز استفاده شد. روش کار: در این آزمایش تعداد 150 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 با سن یک روز، به 3 گروه مساوی تقسیم و به مدت 40 روز نگهداری شدند که گروه اول (شاهد)، دوم و سوم به ترتیب با جیره ی غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات، جیره ی حاوی پودر خشک شده ی گیاه آرتمیزیا به میزان 1 درصد در جیره ی غذایی و داروی های مادورامایسین و آمپرولیوم–اتوپابات تغذیه شدند. مقایسه ی داده های آماری شاخص هایی مانند وزن بدن، مقدار دان مصرفی، میزان دفع اووسیست و ضریب تبدیل غذایی، توسط نرم افزار (SPSS) در رویه (ANOVA) و در سطح 5 درصد انجام شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به بررسی داده ها، مشخص گردید که در خصوص اثرات ضد کوکسیدیایی، گروه تغذیه شده با گیاه آرتمیزیا نسبت به گروه شاهد و گروه دارویی نسبت به هر دو گروه دیگر برتری دارند. پس این گیاه دارای اثرات ضد کوکسیدیایی است و لازم است تحقیقات بیشتری در مورد این گونه گیاه در آینده انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -