شیوع سالمونلا در نمونه های جگر مرغ جمع آوری شده در سطح شهر سمنان

نویسنده

1. دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم صنایع غذایی،دانشگاه سمنان-سمنان-ایران 2. کارشناس آزمایشگاه بهداشت موادغذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان-سمنان-ایران 3. دانشیاربهداشت موادغذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان-سمنان-ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سالمونلا در انسان بیماری های مختلفی چون تب روده،حصبه،شبه حصبه،عفونت خون و مسمومیت های غذایی را ایجاد می کند. مواد غذایی با منشا حیوانی از قبیل تخم مرغ و گوشت مرغ و گاو منابع مناسبی برای رشد سالمونلا به حساب می آیند. این مطالعه با هدف ارزیابی سالمونلا در نمونه های جگر مرغ با استفاده از روش کشت و جداسازی سنتی انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی چهار نمونه جگر مرغ جمع آوری شده از فروشگاه های سطح شهر سمنان انجام شد. فراوانی سالمونلا در این نمونه ها با استفاده از روش میکروبیولوژی کشت سنتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی فراوانی سالمونلا در این نمونه های جگر مرغ برابر با صفر درصد بود و نتایج منفی شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نمونه های جگر مرغ از نظر این آنورمی وضعیت مناسبی داشتند. از آنجا که این مطالعه به صورت مقدماتی و بررسی نمونه های کمی انجام شد توصیه می شود حضور این باکتری در نمونه های بیشترو همچنین سایر نمونه های غذایی با منشا دامی تکرار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -