مروری بر بیماری تایزرز

چکیده

بیماری تایزرز یک سپتیسمی تکگیر حاد بسیار کشنده کبدی در کره اسب است که توسط کلستریدیوم پلیفرم (باسیلوس پیلیفرمیس) ایجاد میشود. عامل بیماری قادر به تشکیل اسپور در خاک بوده که پس از بلع مدفوع حاوی اسپور باکتری از طریق جریان خون پورتال به کبد رسیده و پس از تکثیر در کبد سبب سپتیسمی میگردد. دوره کمون بیماری تا به امروز مشخص نشده اما احتمالا در حد چند ساعت میباشد. علائم بالینی شامل حمله ناگهانی تب، زردی مخاطات، زمینگیری و تشنج بوده و پس از یک دوره 62-16 (میانگین 30) ساعته کره تلف میگردد. تشخیص بیماری غالبا به اشتباه به دنبال مشاهده بزرگ بودن کبد و وجود نقاطی ازنکروز انعقادی در آن صورت میگیرد که این علائم در عفونت EHV-1 هم مشاهده میشوند و برای تشخیص صحیح بایستی از Real Time PCR و یا مشاهده باسیلهای داخل هپاتوسیتها بهره جست. پیشآگهی بیماری ضعیف بوده و در صورت تشخیص زودهنگام بیماری ممکن اسب تجویز خوراکی و تزریقی آمپیسیلین-جنتامایسین استفاده نمود. مطالعات نشان دادهاند که ایجاد یک ایمنی پاسیو در کره از طریق بلع آغوز مناسب و کافی سبب ایجاد درجاتی از ایمنی در کره میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-