مروری بر کریپتوسپوریدیوز در بره

چکیده

کریپتوسپوریدیوم پارووم یک انگل داخل سلولی (کوکسیدیا) تکسلولی (پروتوزوآ) است که اختصاصی میزبان نبوده و قابل انتقال به انسان میباشد. این انگل از طریق تخریب سلولهای اپیتلیوم روده کوچک سبب آتروفی خملها و کاهش ظرفیت جذب مواد غذایی (سوء جذب) میگردد. رخداد اسهال شدید در اثر کریپتوسپوریدیوز نادر بوده و تنها در صورت بالا بودن بار آلودگی محیطی، رخداد استرس و یا توامانی سایر عوامل اسهال در برههای 20-2 روزه مشاهده میگردد که در صورت عدم درمان سبب تلفات در مبتلایان میشود. انواع آنتیبیوتیکها و داروهای ضدکوکسیدیا بر کریپتوسپوریدیوم پارووم بیاثر بوده و داروهای پیشنهادی در این زمینه از قبیل لاکتات هالوفوژینون و تریمتوپریم-سولفا تنها میزان دفع عامل را از مبتلا کاهش میدهند به همین دلیل فرایند درمان این بیماری شامل ادامه مایع درمانی تا بروز خود محدودشوندگی بیماری میباشد. مبتلایان اُاُسیست انگل را دفع مینمایند که این پدیده زمینه را برای عفونت سایر برهها فراهم میآورد زیرا این اُاُسیستها قادر به زنده مانی طولانی مدت در محیط میباشند و نسبت به بیشتر ضدعفونی کنندهها مقاوم هستند. افزایش بهداشت بستر روش پیشگیری از بیماری و قرنطینه مبتلایان هم تدبیر کنترل بیماری در گله میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-