بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خام جمع آوری شده از سطح شهر سمنان

نویسنده

1. دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه سمنان-ایران 2. دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه سمنان-ایران 3. کارشناس آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی -دانشگاه سمنان-سمنان-ایران 4. دانشیار بهداشت موادغذایی-دانشگاه سمنان-سمنان-ایران

چکیده

مقدمه :شیر ماده غذایی ارزشمندی است و مصرف آن برای تامین بخشی از نیاز های تغذیه ای لازم است، در نتیجه توجه به مسائل کیفی شیر بسیار مهم است. زیرا شیر محیط مناسبی برای رشدوتکثیر استافیلوکوکوس می باشد. رشداین باکتری باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی می شود.خطر عمده آلودگی شیر به این باکتری آن است که می تواند تولید انتروتوکسین نماید و موجب گاستروآنتریت حاددر انسان شود. درنتیجه این پژوهش باهدف بررسی استافیلوکوکوس درشیرخام انجام گرفت. روش کار: برای این بررسی تعداد 4 نمونه شیر بصورت تصادفی از لبنیاتی های سنتی شهر سمنان نمونه برداری شد. و نمونه ها در شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل شدند. درآزمایشگاه با استفاده ازروش بیشترین تعداد احتمالی و محیط غنی کننده انتخابی برد پارکر و تریپتیک سوی براث این ارگانیسم جداسازی و شمارش شد. بحث و نتیجه گیری: دراین بررسی تمام نمونه ها آلوده به این باکتری بوده ومیزان آلودگی آن بیش از 1100 باکتری در هر میلی لیتر(>1100CFU/ML) است.با توجه به معیارهای میکروبیولوژیک بین المللی محصولات لبنی مقدارمجاز استافیلوکوکوس اورئوس در شیر خام cfu/ml 500 می باشد و نمونه های مورد بررسی دارای آلودگی بالایی (>1100) بوده و بنظر میرسد. این آلودگی به علت ورم پستانهای بالینی وتحت بالینی در دامداریها و همچنین عدم رعایت بهداشت درطول تولید/ حمل ونقل و ذخیره سازی باشد. ازآنجایی که این بررسی درسطح مقدماتی انجام شدبهتراست حضوراین باکتری درتعداد نمونه بیشتر و هم چنین فرآورده های شیرمورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -