اثرات محافظ عصبی bacopa monnieri در مدل برون تنی آسیب اکسیداتیو اولیگودندروسیت ها

نویسنده

1. دامپزشک عمومی. 2. استادیاردانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مقدمه: در این مطالعه سلولهای اولیگودندروسیت بعنوان سلولهای اصلی هدف در بیماری مالتیپل اسکلروزیس کشت داده شدند و سپس اثر اکسیدانی گلوتامیک اسید و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه bacopa monnieri بر روی آنها آزمایش شد.روش کار: سلولهایOLN93  در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و رطوبت۹۰ ٪ و کربن دی اکسید ۵/۰٪ نگهداری شده و سپس در محیط DMEM حاوی ۱۰٪ سرم جنین گاوی و آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین  U/ml100به تعداد ۲۰۰۰۰ سلول در هر خانه از پلیت ۹۶ تایی کشت شدند. بعد از گذشت ۲۴ ساعت و رشد سلولها اسید گلوتامیک با غلظتmM  ۱۰ و عصاره bacopa monnieri با غلظت های( g/mlµ۱۰۰، ۵۰ ، ۲۵ ،۵/۱۲ ،۲۵/۶) به سلولها اضافه شدند. پلیت ول ها به مدت ۲۴ ساعت در انکباتور قرار گرفتند و پس از آن میزان زنده مانی سلولها به وسیله تست MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در گروهی از سلولها که در معرض گلوتامات بودند میزان مرگ و میر سلولی به شکل معناداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش پیدا کرد. مشاهده شد که عصاره bacopa monnieri در غیاب اسید گلوتامیک دارای سمیت سلولی نیست. اما این عصاره بخاطر دارا بودن مقادیر بالایی از ساپونین ها و ترکیبات فنولی که دارای خاصیت جاروب کردن رادیکالهای آزاد هستند قادر بود از سلولهای اولیگودندروسیت در برابر سمیت تحریکی ناشی از گلوتامات در روندی وابسته به دوز محافظت نماید. بطوری که در غلظتg/mlµ۱۰۰ بیشترین توان محافظتی را از خود نشان داد. این مطالعه راه را برای تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از این گیاه دارویی در زمینه بیماریهای مرتبط با سلولهای اولیگودندروسیتی و خصوصا بیماری مالتیپل اسکلروزیس باز میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -