بررسی میزان آلودگی کبد و گوشت کبابی مرغ های کشتار شده سمنان به کمپیلوباکتر

نویسنده

1. دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی دانشگاه سمنان - سمنان- ایران 2. کارشناس آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان- سمنان- ایران 3-دانشیار بهداشت مواد غدایی دانشگاه سمنان- سمنان – ایران

چکیده

چکیده : زمینه و هدف:کمپیلوباکتر یکی از علل عمده گاستروآنتریت در انسان بوده و گوشت طیور بعنوان مهم ترین عامل انتقال باکتری به انسان مطرح می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان شیوع کمپیلوباکتر در کبد و گوشت کبابی مرغ های کشتار شده شهرستان سمنان صورت پذیرفت. روش تحقیق: دراین مطالعه تعداد 4 نمونه جگرو4 نمونه گوشت کبابی مرغ بصورت تصادفی انتخاب و به منظور شناسایی کمپیلوباکترها مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از قرار گرفتن نمونه ها در محیط غنی کننده تریپتیکیزسوی براث، در محیط اختصاصی کمپیلوباکتر(حاوی5%خون دفیبرینه اسب و آنتی بیوتیک  پلی میکسین بتا و تری متو پریم) کشت و بعد از انکوباسیون به مدت 48 ساعت در دمای 42درجه سانتی گراد در شرایط میکروایروفیلیک، پلیت ها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:  از مجموع 8 نمونه مورد بررسی، هیچ یک از نمونه ها از لحاظ وجود کمپیلوباکتر مثبت تشخیص داده نشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه های مورد آزمایش از نظر آلودگی به کمپیلوباکتر وضعیت بسیار خوبی داشتند. از آنجا که این مطالعه مقدماتی روی تعداد نمونه کمی انجام شده است توصیه می شود این کار بر نمونه های بیشتر و به صورت دوره ای تکرار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -