جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنس ازقطعات بسته بندی شده کبد مرغ گوشتی توزیع شده درشهرسمنان

نویسنده

1. دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم صنایع غذایی،دانشگاه سمنان-سمنان-ایران 2. کارشناس آزمایشگاه بهداشت موادغذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان-سمنان-ایران 3. دانشیاربهداشت موادغذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان-سمنان-ایران

چکیده

مقدمه:کلستریدیوم پرفرینجنس یکی ازعوامل اصلی بروز مسمومیت غذایی درانسان درسراسرجهان است.این باکتری عامل بسیاری ازبیماری های روده ای چون انتریت نکروتیک وانتریت هموراژیک درحیوانات ومسمومیت غذایی درانسان است.هدف ازاین مطالعه،تعیین میزان آلودگی قطعات بسته بندی شده کبدمرغ گوشتی عرضه شده درمراکز فروش موادپروتیئنی به کلستریدیوم پرفرینجنس است. روش کار: دراین مطالعه تعداد4نمونه قطعه بسته بندی شده کبد مرغ به صورت تازه وغیرمنجمدازمراکز عرضه کننده موادپروتیئنی درسمنان به صورت مقطعی وکاملا تصادفی جمع آوری شده وبه طورمتوالی روی محیط آگارخون دارحاوی 7%خون دفیبرینه گوسفند و همچنین روی محیط کشت اختصاصی TSC(تریپتوز سولفیت سیکلوسرین)وSPS(سولفیت پلی میکسین سولفادیازین)کشت گردیدند. یافته ها: ازمجموع 4 نمونه موردبررسی درهمه ی نمونه هاکلستریدیوم پرفرینجنس جداسازی گردید. بحث ونتیجه گیری: نتایج این تحقیقات نشان میدهد که امکان آلودگی موادغذایی به کلستریدیوم پرفرینجنس وجودداردکه میتواندتهدیدی برای بهداشت وسلامت جامعه محسوب شود.باتوجه به آلودگی این موادغذایی به کلستریدیوم پرفرینجنس وانتقال آلودگی ازموادغذایی به انسان،کاهش آلودگی موادغذایی به این باکتری ازجنبه سلامت عمومی ضروری است.ازآنجاکه این مطالعه روی تعدادنمونه کمی انجام شده است توصیه می شوداین کار بر نمونه های بیشتروبه صورت دوره ای تکرارشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -