بررسی آلودگی به هموسپوریدین ها در مرغ های بومی شهرستان سمنان

نویسنده

1. دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان 2. گروه پاتوبیولوژی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هموسپوریدین ها انگل های خونی تک یاخته در شاخه اپی کمپلکسا می باشند . سه جنس هموپروتئوس، پلاسمودیوم و لوکوسیتوزون از مهم ترین جنس های این دسته می باشند. انگل های هموسپوریدیا سیر تکاملی غیر مستقیم دارند و از طریق گزش پشه و مگس ناقل می توانند بافت های رتیکولواندوتلیال و سلول های خونی پرندگان را آلوده کنند. روش کار: هدف از انجام این مطالعه، بررسی انگل های هموسپوریدین در خون مرغ های بومی سمنان بوده است. برای این منظور از ورید بال 35 مرغ بومی نمونه خون اخذ گردید. نمونه ها از بخش های مختلف شهرستان جمع آوری شد و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل شد. در آزمایشگاه پس از تهیه گسترش خونی، رنگ آمیزی به روش گیمسا انجام گردید. گسترش های رنگ آمیزی شده با عدسی 100 مورد بررسی قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: در زیر میکروسکوپ نوری، 10 نمونه (57/28 %) مراحل اولیه هموپروتئوس، 1 نمونه (8/2 %) لوکوسیتوزون کروی و 1 نمونه (8/2 %) پلاسمودیوم مشاهده شد. این مطالعه نشان می دهد که میزان بالایی از الودگی طیور بومی شهرستان مربوط به انگل هموپروتئوس (57/28 %) می باشد. براساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان آلودگی مرغ های بومی سمنان به هموپروتئوس از سایر هموسپوریدین ها بیشتر است بنابراین ضروری است که در زمینه بیماریزایی این انگل، اثرات آن بر سلامت و تولید تخم مرغ مطالعات بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -