تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

نویسنده

چکیده

مقدمه: در این مطالعه ٤٠ موش ماده سوری در دو گروه کنترل و آزمایش به چهار دسته تقسیم بندی شدند . موش های گروه آزمایش به مدت ١٤روز درون جعبه  metacrylate تحت اثر میدان مغناطیسی با فرکانس 101 , 136 و 156 mt  قرار گرفتند . موش های گروه کنترل تمام مراحل موش های گروه آزمایش به غیر از مواجهه با میدان مغناطیسی را دریافت نمودند. در واقع در گروه کنترل موش ها طی مطالعه مراحل زندگی خود را درون جعبه کامل نمودند. بعد از دوره مواجهه با میدان موش هایی که تحت بیهوشی با ketalar   (کتامین) (٥٠میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل عضلانی) قرار گرفتند بافت قلب آنها با فرمالدهید١٠٪  به سرعت فیکس شد و با پارافین قالبگیری شد. مقاطع بافت شناسی بافت قلب  با هماتوکسیلین و ائوزین و روش perls prussian blue iron pigment رنگ آمیزی شد. اسلاید های بافت شناسی تحت فوتو میکروسکوپ nikon DS-2MV تصویر برداری شدند. نتیجه گیری: ساختار و بافت شناسی گروه کنترل و آزمایش نرمال مشاهده شدند و تفاوتی بین دو گروه در رنگ آمیزی آهن بافت قلب مشاهده نشد.
بحث: به عنوان نتیجه گیری برای مطالعه ما تفاوتی بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده نکردیم. در این تحقیق ما دریافتیم که مواجهه بافت قلب موش ها با میدان مغناطیسی تغییری در مطالعات رنگ آمیزی آهن بافت ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -