تعیین کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در اسب های نژاد عرب

نویسنده

چکیده

مقدمه : یکی از مهمترین موارد تصویر برداری تشخیصی،روش های اولتراسونوگرافی  است که امروزه از این تکنیک جهت ارزیابی آناتومیکی و عملکردی سیستم قلبی عروقی استفاده می‌کنند،اولتراسونوگرافی قلب(اکوکاردیوگرافی) به عنوان یکی از مسائل تصویر برداری تشخیصی در دامپزشکی وپزشکی مطرح است و از سونوگرافی جهت مطالعه سیستم قلبی عروقی وتشخیص بیماری های آن استفاده می کنند اکوکاردیوگرافی اسب یکی از ابزارهای مهم در زمینه تشخیص بیماریهای قلب اسب می باشد که با استفاده از دستگاه های خاص اولتراسونوگرافیکی قابل اجرا می باشد، در این بین شناخت تصاویر طبیعی درالگوهای مختلف نمایشی  به خصوص در یک نژاد خاص همانند عرب لازم می باشد تاباآنچه که در کتب مرجع ذکر شده مقایسه وهمچنین یک الگوی نمایشی در سطح منطقه جهت ارزیابی از حالات بیمارگونه آن ارائه گردد. در کشور ما در این زمینه مطالعه خیلی کمی صورت گرفته است ونیاز به کنکاش بیشتر در این زمینه به خصوص در ن‍ژاد عرب احساس می شود شاخص های عملکردی بطن ها را می توان با تکنیک های تصویربرداری قلبی ارزیابی کرد. یکی از این پارامترهای مهم قلبی می توان به کسر جهش یا Ejection fraction  اشاره داشت که در کنار دیگر پارامترهای دخیل از جایگاه با ارزشی برخوردار است که با حجم ضربه ای تقیسم بر حجم پایان دیاستولی محاسبه و به صورت درصد نشان داده می شود. کسر تخلیه‌ای، درصد حجم بطنی که در هر ضربان پرتاب می شود، یک شاخص ایده آل از قدرت انقباض بطن به شمار می آید،  کسر جهشی مقدارخون خارج شده بعد ازمرحله حجمی دیاستولی قلب را بیان می دارد. روش کار:  در این مطالعه ده رأس اسب عرب( 5 رأس نر و 5 رأس ماده با حدود وزنی حدود550-500 کیلوگرم ) که شناسنامه یا داغی این نژاد را داشته اند در منطقه شهرستان تبریزانتخاب شدند بعد از مقید سازی فیزیکی آنها در داخل تراوا، نواحی سینه ای، پشت کتف اسب ها در سمت راست بدن شیوشده و سپس با شستن نواحی مذبور ناحیه فوق تمیز و عاری از هر گونه اجرام و موها  گردید، عملیات اولتراسونوگرافی دو بعدی مد روشنایی در فضای بین دنده ای سوم تا هفتم سمت راست بدن شروع ودر نمای استاندارد مناسب (تعریف شده در عملیات اکوکاردیوگرافی) با کسب تصاویر مناسب با بکارگیری مکان نمای مدل حرکتی این الگوی نمایشی را در محل انتخابی استاندارد تنظیم نموده و با استفاده از ثابت نمودن تصاویر مناسب، اندازه‌گیری‌های لازم(اندازه قطر داخلی بطن چپ در دیاستول و اندازه قطر داخلی بطن چپ در سیستول) با استفاده از ابزارهای اندازه گیری صورت گرفته و کسرجهشی  با جایگذاری اعداد مربوطه در فرمول محاسبه گشت. بحث ونتیجه گیری : در این مطالعه میانگین کسر جهشی در اسب های نژاد عرب مورد مطالعه در حیوان نر 0.4 +/- 68  و ماده 0.6 +/-67  بدست آمد که قابل قیاس با موارد ذکر شده در کتب معتبر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -