مطالعه اثرات سینرژیستی کلستین سولفات بر داکسی سایکلین در درگیری تنفسی

نویسنده

تهران. مرزداران. شهید ابراهیمی. میثاق. میثاق1. پلاک 11. واحد5

چکیده

مقدمه : کلستین سولفات از خانواده آنتی بیوتیکی پلی میکسین هاست که مکانیسم اثر آنها بطور دقیق شناخته شده نیست با این وجود با تاثیر بر روی غشای باکتری و تغییر در نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود.  داکسی سایکلین آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که با اتصال به تحت واحد 30s ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتر پروتئین آنها را مهار و رشد باکتری را متوقف می کند. مواد و روش کار : هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات سینرژیستی داروی کلستین سولفات بر روی داروی داکسی سایکلین می باشد. این مطالعه در یک فارم 40000 قطعه ای مرغ گوشتی که دارای 4 سالن مجزا می باشد صورت گرفت در هر سالن تعداد 200 پرنده به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. سالنها از نظر مدیریت ، تغذیه ، سن ، نژاد و... در شرایط یکسان بودند. در سن 17روزگی پرندگان درگیر با علائم تنفسی شدند و از 18 روزگی تلفات آغاز گردید. در کالبدگشایی چرک در مجاری تنفسی دیده شد. از 19 روزگی 2 سالن با داروی داکسی سایکلین (گروه الف) و 2 سالن دیگر با داکسی سایکلین به همراه کلستین سولفات (گروه ب) تحت درمان قرارگرفتند. درمان در 24 روزگی پایان یافت در طول درمان و بعد از آن ما به بررسی علائم درمانگاهی ، کالبدگشایی و ضریب تبدیل غذایی گروه های تحت درمان پرداختیم. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطلالعه در مورد علائم درمانگاهی ، کالبدگشایی و ضریب تبدیل غذایی بیانگر شرایط بهتر گروه های درمانی در مقایسه با گروه شاهد بود. همچنین در گروه های درمانی گروه (ب) در مقایسه با گروه (الف) شرایط بهتری از نظر علائم بالینی ، کاهش تلفات و ضریب تبدیل غذایی داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -