بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

نویسنده

چکیده

مقدمه : بیماری های قارچی در اثر رشد و تکثیر قارچ های میکروسکوپی در داخل یا سطح بدن انسان و حیوان ایجاد می شود. گروه وسیعی از قارچ ها که ذاتا بیماری زا نیستند ولی در شرایطی سبب بیماری های خطیری در انسان و حیوان می شود. با توجه به فراگیربودن نگهداری حیوانات اگزوتیک واینکه صاحبان انها در معرض بیماری مشترک قرار دارد لزوم بررسی الودگی های قارچی سطحی در حیوانات احساس گردید. روش کار : برای انجام این بررسی از 50 خرگوش بدون درنظر گرفتن سن و جنس از گوش و پوست نمونه گیری شد.نمونه گیری با دو روش تراشیدن پوست و استفاده از سواپ از گوش انجام شد. بررسی میکروسکوپی مستقیم پوسته ها و سواپ با استفاده از پتاس 10% و کشت در محیط کشت انجام شد. علاوه بر این تست کاتالاز ، توانایی مصرف تویین و بایل ازکویین انجام شد. نتایج: از مجموع کشت های انجام شده قارچ های رشته ای آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ، موکور ، اسکوپولاریوپسیس و آکرومونیوم جدا شد و مخمرهای زیر جدا شد: 20 مورد کاندیدا 38%، 7 مورد کاندیدا آلبیکنس 14%، 4 مورد ژئوتریکوم 9%، 14 مورد  مالاسزیا پکی درماتیس 21%، 7 مورد گلوبوسا 9%.  بحث: جداشدن قارچهای رشته ای ساپروفیتی باتوجه به نداشتن هیچگونه علائمی در نمونه ها، میتوان آلودگی محیطی درنظر گرفت. در سال 1194 میشل کریر،چنتل داپنت در تحقیق بر روی چشم پرندگان مالاسزیا و پکی درماتیس جدا کردند. در سال 2009 اقایان شکری و خسروی درمورد وجود مالاسزیا در گوش خارجی گربه بررسی صورت گرفت. کشت مثبت مالاسزیا در 78 مورد از 82 حیوان بیمار و در 15 مورد از 21 گربه سالم بدست امد.57.7 % پکی درماتیس،15.4% ابتوسیا ، 11.4% گلوبوسا، 7.3% اسلوفیا، 4.1% سیمپود یالیس، 2.4% مالاسزیافورفور و 1.6% رستریکتا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -