گزارش یک مورد نوزاد بز تک سر، چهار اندام قدامی، چهار اندام خلفی

نویسنده

چکیده

مقدمه: تمام دوقلوهای بهم چسبیده دارای منشأ یک تخمی بوده و نمایانگر تقسیم ناقص یک رویان بز به دوقسمت در زمانی که معمولاً درخلال مرحله شیار اولیه است، می باشد. دوقلوهای بهم چسبیده در گاو فراوان تر از سایر نشخوارکنندگان است. روش کار: یک مورد دوقلوی بهم چسبیده بز مرده به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی آزاد واحد شوشتر ارجاع داد شد. پس از معاینه ظاهری و عکس برداری معمولی، رادیوگرافی و تصویر برداری سه بعدی انجام شد. بحث و نتیجه گیری: نمونه دارای یک سر و چهار جفت اندام بود، دوجفت از اندام ها کوچتر از سایر اندام ها بود. جفت اندام اول  در مقابل مهره اول جناغ و جفت اندام دوم در ناحیه شکمی به تنه اتصال داشت. در رادیوگراف و تصویر سه بعدی وجود دو جفت اندام اضافی را تأیید و نیز مشخص شد سر و اسکلت محوری یک بودند. به نظر می رسد که این نمونه اولین گزارش نوزاد بز از نوع Monocephalus, tetrabrachius, tetrapedus می باشد. ساختار اسکلتی زوج اندامی که به شکم متصل بود مطابق ساختار اسکلتی اندام خلفی است در صورتیکه زوج قدامی، ساختار اسکلتی اندام قدامی را داشته با این تفاوت که زاویه مفصل آرنج در خلاف جهت طبیعی در اندام قدامی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -