بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسنده

چکیده

قدمه: دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی ازنقص در ترشح انسولین و اختلال در عملکرد انسولین نمایان می شود.با توجه به خواص دارویی برگ گیاه حنا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ان برتغییرات هیستومورفولوژی پوست درموش های صحرایی دیابتی انجام شد. مواد و روش ها : دراین مطالعه 48 سرموش نرنژاد ویستار به 4 گروه  (کنترل، شم،تجربی یک ، تجربی دو) تقسیم گردیدند.در گروه های مورد ازمایش زخمی به مساحت 3 سانتی متر در سمت چپ ستون فقرات ایجاد شد.روند ترمیم زخم به صورت ماکروسکوپی بررسی شد. یافته ها : زخم گروه های دیابتی شده با استرپتوزوسین در مقایسه با گروه سالم ترمیم دیرتری نشان داد و التیام زخم در گروه های تجربی تیمار شده با عصاره برگ گیاه حنا نسبت به گروه کنترل از سرعت بیشتری برخوردار بود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از ان بود که عصاره برگ گیاه حنا موجب تسریع ترمیم زخم های پوستی نمونه های سالم و دیابتی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • -- --