بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی اسپند (Peganum harmala) بر باکتریهای استاندارد S.aureus, E.coli, P.aeruginosa

نویسنده

چکیده

مقدمه:باتوجه به افزایش مقاومت باکتریها نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج، استفاده از اثر انتی باکتریال گیاهان در حال افزایش می باشد.در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره دانه اسپند  بروی نه سویه باکتری گرم منفی و گرم مثبت مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: این مطالعه توصیفی عصاره الکلی دانه اسپند(Peganum harmala)با غلظت 20% در آب تهیه گردید. فعالیت ضد میکروبی عصاره اسپند برعلیه سویه های S.aureus ATCC25923 ،ATCC25922 E.coli، P.aeruginosa ATCC27853 بروش دیسک دیفیوژن  بررسی و از روش میکرودایلیوشن جهت تعیین MIC استفاده شد.در دیسک دیفیوژن کاغذهای بلانک با 100μl از عصاره اسپند استریل اغشته شده تا غلظت نهایی 1mg/disc بدست اید.ازسوسپانسیون باکتریایی 1.5×108cfu/ml جهت تلقیح استفاده گردید. ازمایش 3 بار تکرارشد. جهت تعیین MIC بروش میکرودایلیوشن، رقت سریال عصاره اسپند(1-512μg/ml)در چاهک های میکروپلیت حاوی مولر هینتون  تهیه گردیده،  100μlسوسپانسیون باکتریایی با غلظت 1.5 × 105cfu/ml تلقیح ودردمای 35°Cبمدت 18 ساعت نگهداری گردید. نتایج: بیشترین هاله عدم رشد در E.coli (29.33mm) و کمترین هاله عدم رشددر  P.aeruginosa  ( 17.33mm)دیده شد. MIC باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بین 2 -16 μg/ml بود. نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که عصاره اسپند در مقایسه با انتی بیوتیکها اثر مهار کنندگی بسیار خوبی دارد، لذا لازم است که مطالعات بیشتری با استفاده از انواع ایزوله های بالینی در شرایط invitro و invivo انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -