ارزیابی اثر ضد باکتریایی اسانس سیر و آویشن بر برخی ازگونه های اصلی ایجاد کننده ورم پستان در گاو شیری

نویسنده

چکیده

مقدمه وهدف: هر ساله درصد کشورهایی که در مبارزه با عوامل باکتریایی بیماری ورم پستان با مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی مواجه میشوند رو به افزایش است.در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس 2 گیاه آویشن و سیر بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس آ رئوس، اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس آگالاکتیه در درصد و غلظتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: ابتدا اسانسها در آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی کازرون با غلظتهای 10، 30 و 50 درصد تهیه گردید،سپس خاصیت ضد باکتریایی اسانسهای سیر و آویشن به روش انتشار در آ گار و به کمک دیسک بررسی گردید.حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت مهاری نیز با استفاده از درصد غلظتهای مختلف اسانسها تعیین شد. برای تعیین فعالیت ضد باکتریایی آنتی بیوتیک های پنی سیلین، باسیتراسین و اریترومایسین از دیسکهای آغشته به این آنتی بیوتیک ها بر روی محیط کشت باکتریها استفاده شد. نتایج: تمام غلظت های این اسانسها (10، 30 و 50 درصد) دارای اثر ضد میکروبی بودند و تاثیر اسانس ها با کم شدن غلظت آنها در دیسک نیزکم شد.بین حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی اسانس سیر و آویشن تفاوت چشمگیری مشاهده نشد. همچنین مقایسه میانگین هاله عدم رشد بین آنتی بیوتیک های مورد بررسی نظیر پنی سیلین، باسیتراسین و اریترومایسین و اسانسها در غلظت 10 درصد نشان داد که بین آنتی بیوتیک ها و اسانس ها تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به دارا بودن اثرات آنتی باکتریایی بر علیه باکتری های اصلی مولد ورم پستان اسانس های سیر وآویشن میتوانند گزینه های مناسبی جهت جایگزینی آنتی بیوتیک ها در درمان ورم پستان در گاو باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -