بررسی تاثیر بیماری IBR بر میزان پروژسترون و اتلاف رویان گاوهای شیری آبستن30 روزه در گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد

نویسنده

چکیده

مقدمه: تولید مثل از فاکتورهای اصلی صنعت گاوداری است و ادامه حیات این صنعت به رونق اقتصادی آن بستگی دارد. عوامل کاهش دهنده کارایی تولید مثل در گله‌های گاو شیری از تعدد بسیاری برخوردارند. بسیاری از این عوامل ناشی از مشکلات مدیریتی بوده و برخی نیز به درگیری گله  به انواع بیماری‌های عفونی و غیرعفونی مربوط می‌باشند. BHV-1 عامل رینوتراکئیت عفونی گاو که ویروس IBR/IPV نیز نامیده می شود. یک DNA ویروس در جنس واریسلا ویروس از خانواده هرپس ویریده است. روش کار: برای این مطالعه ، به صورت تصادفی گاو هایی که پس از انجام سونوگرافی آبستنی آنها در روز 30 تایید شدند ، خون گیری شدند. نمونه های خون به تعداد 100 عدد گرفته شد و در مکانی خنک قرار گرفتند و در شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال داده شدند و سپس با دور 2000 در دقیقه به مدت ١٥ دقیقه سانتریفوژ شدند. پس از سانتریفوژ سرم‌ها در حجم های 5/0 میلی لیتری در میکروتیوب های پلاستیکی ریخته ‌شدند و تا زمان آزمایش در برودت ٢٠ - درجه نگهداری شدند. نمونه‌های سرم به روش الایزا برای جست و جوی پادتن‌های سرمی جهت تعیین حضور IBR و میزان پروژسترون سرم خون در مقایسه با گروه کنترل با استفاده از کیت‌های تشخیصی استاندارد تجاری مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات به دست امده با نرم افزار spss و روش آنالیز مربع کای مورد بررسی قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که اسهال ویروسی گاوIBR   می‌تواند باعث اتلاف رویان گاوهای آبستن سبک و کاهش پروژسترون پلاسمایی آن‌ها گردد، همچنین روزهای باز، تولید شیر و شکم زایش بر میزان اتلاف رویان و پروژسترون گاوهای آبستن 30روزه تأثیرگذار است. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش راندمان اقتصادی گاوداری های صنعتی بیماری رینوتراکئیت عفونی گاو کنترل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -