بررسی برخی از پارامتر های تقریبی (چربی،پروتئین، دانسیته واسیدیته) شیرهای توزیع شده درفروشگاه های لبنیاتی سنتی شهمیرزاد

نویسنده

چکیده

مقدمه: شیریکی از قدیمی ترین خوراک های شناخته شده می باشد؛ که توسط انسان مصرف می شود. و اهمیت بسزایی در بسته ی غذایی دارد. گاهی به علت عدم رعایت بهداشت و انجام تقلبات تغییراتی درپارامترهای کیفی آن صورت می گیرد. لذا هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیرهای توزیع شده در شهر شهمیرزاد می باشد. روش کار: در این تحقیق از 10 فروشگاه لبنیاتی سنتی توزیع کننده ی شیر گاو، سه بار به فاصله یک هفته نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها بلافاصله پس اخذ ازفروشگاه در شرایط استریل وسرد به آزمایشگاه منتقل و پارامترهای تقریبی آنها (پروتئین ، چربی ، دانسیته واسیدیته ) مورد ارزیابی قرارگرفت. درآزمایشگاه برای اندازه گیری درصد پروتئین نمونه ها، ازروش تیتراسیون با فرمالین (استاندارد ملی ایران شماره 639)،  برای اندازه گیری درصد چربی از روش ژربر(استاندارد ملی ایران شماره 366)، اندازه گیری دانسیته با لاکتودانسیتومتر(استاندارد ملی ایران شماره 638) و برای اندازه گیری اسیدیته از روش تیتراسیون (استاندارد ملی ایران شماره 2852) استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد؛ مقدار میانگین دانسیته شیر، 66/2±81/1029 گرم برسانتی متر مکعب می باشد؛ که مقدار آن از حداقل 8/1023 تا حداکثر 6/1033 متغیر است. مقدار اسیدیته شیر، 22/1±2/14درجه درنیک و حداقل و حداکثر آن به ترتیب 12 و 17 می باشد. درصد پروتئین،36/0± 482/2 می باشد که مقدار آن به ترتیب دارای کمینه و بیشینه 87/1 و 06/3 است. و درصد چربی 17/1± 83/2 می باشد که مقدار آن از حداقل 1 تا حداکثر 5  می باشد. بحث و نتیجه گیری: درصد چربی ، پروتئین ، اسیدیته و دانسیته استاندارد شیر خام به ترتیب حداقل 2/3، 3/3-3، 16-14و 1032-1029 است. با توجه به این اعداد، میانگین دانسیته و اسیدیته نمونه ها در این رنج قرار دارد. اما درصد چربی و پروتئین پایین تر از رنج استاندارد است. لذا لازم به تحقیقات بیشتر در این زمینه و بررسی علت آن در دامداری ها و مراکز توزیع می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -