ارزیابی تأثیر فصل و برخی فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی در ورم پستان تحت بالینی میش های استان سمنان، ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تأثیر فصل و  برخی فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی در  ورم پستان تحت بالینی  درمیش های استان سمنان بود. بدین منظور 150 نمونه شیر و خون از میش های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و تعداد 992 نمونه شیر وخون نیز از میش های سالم در دو فصل بهار و تابستان جمع آوری شد. در دو روش CMT و کشت باکتریایی میزان شیوع تورم پستان تحت بالینی به ترتیب در بهار و تابستان 94/16% و 97/10% بود.  و در هر دو روش، میزان شیوع در  بهار بیشتر از تابستان بود ( 05/0>P ) ولی اختلاف معنا داری در تعداد تام گلبول های قرمز و حجم فشرده گلبولی بین میش های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بین میش های سالم در دو فصل وجود نداشت.   از بین فراسنجه های خون, تعداد تام گلبول های سفید، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما، در میش های مبتلا  و سالم در بهار بیشتر از فصل تابستان بود (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که فصل و ورم پستان تحت بالینی تأثیر مشخصی بر پارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی در گوسفندان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesement of the effects of seasons and some hematological and biochemical parameters in subclinical mastitis ewes in province of Semnan, Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmadi-Hamedani, M.
  • Narenji Sani, R.
چکیده [English]

Abstract
This study was conducted to investigate the simultaneous effects of season and subclinical mastitis (SCM) on some hematological and biochemical parameters in ewes. Therefore 150 milk and blood samples were collected from SCM ewes and 992 milk and blood samples were collected from healthy ewes in spring and summer. 16.94% and 10.97% samples were positive for bacterial culture in spring and summer, respectively. There is not any significant difference in results of RBC and PCV parameters in ewes with SCM and healthy ewes in spring and summer but total protein concentrations and plasma fibrinogen in both groups of ewes were significantly higher in spring than summer (P˂0.05). The results of the present study indicated that season and SCM has prominent effect on hematological and serum biochemical parameters in ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematological parameters
  • Subclinical mastitis
  • Ewes
  • Semnan province
  • Iran