اثر بذر گیاه خار مریم بر بیان ژن اینترلوکین شش (IL-6) کبدی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

نویسندگان

چکیده

خلاصه
مطالعه حاضر با هدف اثر متعادل شونده بیان ژن کبدی اینترلوکین شش (IL-6)، توسط بذر گیاه خار مریم در جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1 مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، به صورت تصادفی در چهار تیمار در 4 تکرار و 6 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی اختصاص داده شد، گروه ها شامل (1) شاهد 2) جیره پایه حاوی ppb 500 آفلاتوکسین B1، 3) جیره پایه حاوی 5/0 درصد بذر گیاه خار مریم 4) جیره پایه حاوی ppb 500 آفلاتوکسین  B1 به همراه 5/0 درصد بذر گیاه خار مریم. در سی و پنجمین روز آزمایش به منظور بررسی تغییرات بیان ژن IL-6، 3 نمونه بافت کبد از هر تیمار جمع آوری شد. پس از استخراج RNA از بافت کبد رونویسی معکوس به عمل آمد. همچنین، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت تکثیر ژن اینترلوکین شش انجام شد. نتایج نشان داد که بیان ژن اینترلوکین شش در تیمار دریافت کننده آفلاتوکسین کاهش یافت، در حالی که بذر گیاه خار مریم به تنهایی بیان ژن مذکور را افزایش داد. متغییرهای مورد بررسی در این مطالعه نمایانگر کارایی و تأثیر مشخص خار مریم در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Thistle seeds on hepatic gene expression of interleukin 6 (IL-6) in broiler chickens fed with Aflatoxin B1

نویسندگان [English]

 • Frouzanmehr, M.
 • Montazer torbati, M.B.
 • Sarir, H.
 • Fani makki, O.
 • Mohammadi, H.R.
 • Ebrahimzadeh, A.
چکیده [English]

Abstract
The objective of the present study was to evaluate the efficacy of milk thistle seeds (MTS) to ameliorate gene expression of interleukin-6 (IL-6) in the livers of broiler chicks fed with aflatoxin B1 (AFB1). 96 one-day-old (Ross 308) broiler chicks were used. They were randomly assigned to four treatments, 4 replicates and 6 birds in each unit. Group (1) was kept as a control and other groups received feed containing MTS and AFB1 for 3 weeks, i.e. 2) basal diet supplemented with 500 ppb of AFB1 per kg of feed, 3) basal diet supplemented with MTS (0.5%) and 4) basal diet supplemented with MTS (0.5%) and 500 ppb of AFB1 per kg of feed. On day 35 livers were collected (3 per treatment) to evaluate changes in the expression of IL-6 gene after reverse transcription of RNA extracted from liver tissue were taken. In addition, polymerase chain reaction (PCR) amplification was performed for IL-6. The result revealed expression of IL-6 decreased in treatments which is received AF while MTS alone increased IL-6 expression. The variables that were evaluated in this study showed that MTS had significant efficacy in diminishing the aflatoxin negative effects on the chickens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interleukin 6 gene
 • Liver
 • Broiler chicks
 • Nutrition
 • Thistle seeds
 • Aflatoxin B1