بررسی شیوع توکسوپلاسموز گوسفندان و گاوان کشتار شده در شهرستان خرم‌آباد، لرستان، ایران

نویسندگان

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

چکیده

 خلاصهتوکسوپلاسموز
یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که به وسیله
توکسوپلاسما گوندی ‌ایجاد می‌گردد.
با توجه به این نکته که آمار جامع و معتبری در خصوص شیوع این آلودگی در دام‌های
استان لرستان در دسترس نمی باشد، لذا در
این مطالعه، شیوع سرمی توکسوپلاسموز در گوسفندان و گاوان کشتار شده در شهرستان خرم‌آباد
در سال 89 مورد بررسی قرار گرفت. با مراجعه به کشتارگاه شهر خرم‌آباد،
در مجموع 446 نمونه خون از جمله 286 نمونه از گوسفندها و 160 نمونه از گاوهای
کشتار شده جمع‌آوری گردید. در آزمایشگاه انگل شناسی سرم نمونه‌ها
جداسازی شده و وضعیت آنها به لحاظ وجود و
عیار آنتی‌بادی IgG ضد توکسوپلاسما (Anti-Toxoplasma antibodies) با استفاده از تکنیک الیزا (ELISA) سنجیده شد. میزان شیوع سرمی آنتی بادی ها در گوسفندان 1/16 درصد و در جمعیت
گاوی برابر 9/11 درصد بود. بین
سن دام‌های مورد مطالعه و میزان آلودگی به توکسوپلاسموز، ارتباط معنی‌داری وجود داشت ) 002/(P=  به
طوری که شیوع آلودگی در دام‌هایی با سن بالاتر، بیشتر بود. میزان شیوع
آلودگی در جمعیت دامی مورد مطالعه در مقایسه با دام های بسیاری از مناطق مطالعه
شده در ایران، کمتر می باشد. البته
با توجه به اشکالات تست‌های سرولوژیکی مانند الیزا، تعیین میزان
واقعی شیوع آلودگی کمتر میسر می باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of toxoplasmosis in slaughtered sheep and cattle in khorram Abad, Lorestan, Iran

نویسندگان [English]

 • Cheraghipour, k
 • Sheikhian, A
 • Tarahi, M.J
 • Nosrati, Z
 • Moradpour, K
 • Zibaei, M
چکیده [English]

 Abstract Toxoplasmosis is a zoonotic disease which is caused by a protozoa named Toxoplasma gondii. There is no clear information on the prevalence of this infection in cattle and sheeps in Lorestan province. Therefore, in this study we intended to determine the prevalence of toxoplasma infection in domestic animals (sheep and cattle) slaughtered in khorram Abad. In total, 446 blood samples were collected from sheeps (286) and cattles (160) which were slaughtered in Khoram Abad’s abattoirs. Sera were separated and tested for the presence of specific IgG anti-toxoplasma gondii by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique. According to the guidelines of serologic kit manufacturer, 16.1% of sheeps and 11.9% of cattles were infected by Toxoplasma gondii. There was a significant relationship between seropositivity for Toxoplasma gondii and the age of animals (P=0.002). The infection rate was higher in older animals. The seroprevalence rate of infection was lower than the reported rates for many parts of the country. But, the true infection rate may be slightly different from the value we determined, because serological tests may have some problems.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxoplasma gondii
 • Seroepidemiology
 • Sheep
 • Cattle
 • Khorram Abad
 • Lorestan