بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسما گوندی در اسب های نژاد ترکمن استان خراسان شمالی

نویسندگان

گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوشی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

خلاصهتوکسوپلاسموز یکی از بیماری های مهم مشترک انسان و دام با
انتشار جهانی می باشد. این بیماری قابلیت شیوع در طیف وسیعی از میزبانان واسط
خونگرم ازجمله دام ها و انسان را دارد. مطالعات صورت گرفته در ایران نشان دهنده شیوع نسبتاً بالای توکسوپلاسموز در انسان و دام
می باشد. در این مطالعه شیوع سرمی به تک یاخته توکسوپلاسما
در اسب های نزاد ترکمن در منطقه راز و جرگلان واقع در استان خراسان شمالی مورد
بررسی قرار گرفت. بدین منظور طی سال های 1391-1392 ، تعداد 100 اسب با همکاری اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی
خونگیری شدند و با روش سرولوژی ایمونو فلورسانس غیر مستقیم (IFAT) آزمایش گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود عیار سرمی مثبت بر علیه توکسوپلاسما
در41% از نمونه های سرمی مورد آزمایش بودند . برطبق نتایج بدست آمده دامنه عیار
سرمی تعیین شده از رقت سرمی 1:20 تا رقت
سرمی 1:160 بودند. در این مطالعه پایین ترین میزان آلودگی در گروه سنی زیر
یکسال و بالاترین میزان آلودگی در گروه
سنی یک تا 10 سال مشاهده گردید P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in Turkoman breed horses in the North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Razmi, G.R
  • Abedi, V
  • Yaghfoori, S
چکیده [English]

Abstract
Toxoplasmosis is an important zoonotic disease with worldwide distribution. It is capable of infecting an unusually wide range of warm-blooded animals including most livestock, and humans. Many studies were shown high prevalence of Toxoplasma infection in man and animals in Iran. The present study was conducted to investigate a serological survey of antibodies in Turkoman breed horses in Raz and Jarglan area, the North Khorasan Province. One hundred blood samples were collected with cooperation of the Veterinary Office from 2011 to 2012. The sera samples were tested for antibodies against T. gondii using Indirect Immunoflurescent Antibody Test (IFAT). The seropositive reaction against T. gondii were detected in 41 (41%) sera. The antibodies tites were detected in the range of 1:20 dilution and 1:160 dilution. In the present study, the lowest and highest seroprevalence of T.gondii infection were observed in the age groups of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplsama gondii
  • Serology
  • Horse
  • The North Khorasan Province
  • Iran