فهرست مطالب

10.22075/jvlr.2017.1240

چکیده

فهرست مطالب 73شرایط پذیرش و نگارش مقالات 77مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی سیستم آئروباکتین در جدایه های اشریشیاکولای از موارد کلی باسیلوز طیوریزدانی، ا.، پیغمبری، س.م.، بیدکی، س.ک.، حسینی، ح.85بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی ارم، ن.، پیغمبری، س.م.، یزدانی، ا.95روش تولید و سنجش میزان نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنجفانی مکی، ا.، محمدی، ح.ر.105بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسما گوندی در اسب های نژاد ترکمن استان خراسان شمالیرزمی، غ.ر.، عابدی، و.، یغفوری، س.113بررسی شیوع توکسوپلاسموز گوسفندان و گاوان کشتار شده در شهرستان خرم‌آباد، لرستان، ایرانچراغی پور، ک.، شیخیان، ع.، طراحی، م.ج.، نصرتی، ذ.، مرادپور، ک.، زیبایی، م. 121تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایرانسازمند، ع.ر.، راضی جلالی، م.ح.، حکمتی مقدم، س.ح.، اسدالهی، ز.129بررسی میکروسکوپی توزیع رشته های عصبی در ناحیه آزاد پنیس شتریک کوهانه ایرانییوسفی، م.ح.

عنوان مقاله [English]

content

چکیده [English]

contentInstruction to authors 73Phenotypic and genotypic detection of aerobactin system among Escherichia coli isolates from cases of poultry colibacillosisYazdani, A., Peighambari, S.M., Bidoki, S.K., Hosseini, H.77Study on Salmonella spp. in broiler farms around Ghaemshahr: Determination of serotypes and their drugs resistance Eram, N., Peighambari, S.M., Yazdani, A. 85Semi-industrial methods of production and measurement of aflatoxin in rice mediaFani Makki, O., Mohammadi, H.R.95Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in Turkoman breed horses in the North Khorasan Province Razmi, G.R., Abedi, V., Yaghfoori, S.105Seroprevalence of toxoplasmosis in slaughtered sheep and cattle in khorram Abad, Lorestan, Iran Cheraghipour, k., Sheikhian, A., Tarahi, M.J., Nosrati, Z., Moradpour, K., Zibaei, M.113Seroprevalence of Hydatidosis in Camels of Yazd Province, IranSazmand, A.R., Razi Jalali, M.H., Hekmatimoghaddam, S.H., Asadollahi, Z.121Microscopic study of the nerve fibers in free-part of the penis in one humped camel (camelus dromedarius)Yousefi, M.H129