کلیدواژه‌ها = تلقیح مصنوعی
تعداد مقالات: 1
1. تکنیک های تلقیح مصنوعی و افزایش کارایی تولیدمثلی در شترمرغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-111

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ، پروانه نفیسی فرد3 ، عبدالله کیانی4