کلیدواژه‌ها = تلقیح مصنوعی
تکنیک های تلقیح مصنوعی و افزایش کارایی تولیدمثلی در شترمرغ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3182

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ، پروانه نفیسی فرد3 ، عبدالله کیانی4