کلیدواژه‌ها = فلور باکتریای زنبور عسل
بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 249-249

حسین مقصود1، صدیقه نبیان2، تقی زهرایی صالحی3و*، ایرج اشرافی تمای3