کلیدواژه‌ها = حلزون
شناسایی حلزون های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1*، سید حسین حسینی2؛ ، فاطمه زهرا درویشی3، عباس گرامی صادقیان4