کلیدواژه‌ها = شوریده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم