کلیدواژه‌ها = اشعه ی فرابنفش- نور خورشید- درماتوفیت ها- مهار رشد
تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 188-188

سید سبحان عمادی جمالی1*،محمد فرجی1،مهدی منصوری3