کلیدواژه‌ها = ارزیابی آزمایشگاهی
ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 185-185

سید سینا باقری1*، وحید فتحی پور2؛ ، سید حسین حسینی3، پانته آ اردهالی1