کلیدواژه‌ها = سقط انزوئوتیک میش ها Nested PCR
جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 185-185

شبنم گلبوی داغداری*1، دکتر محمد رضا محزونیه2؛ امین درخشان3 ، حیدر حیدری3، فاطمه یک تنه4، دکتر راضیه پوراحمد5