کلیدواژه‌ها = بررسی سویه های مقاوم به متی سیلین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 140-140

سید اصغرهوایی، منیر دودی،ناهید رضایی خوزانی*