کلیدواژه‌ها = تستهای حساسیت میکروبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 92-92

ناهید رضایی خوزانی1*، منیر دودی، فهیمه قنبری، زهرا نصیری