کلیدواژه‌ها = انتروتوکسین- استافیلوکوکوس اورئوس- فراورده های گوشتی-تغییرات میکروبی
بررسی تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در طی فرایند خط تولید سوسیس کوکتل ساده در یکی از کارخانه های فراورده های گوشتی حومه تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 70-70

آراسب دباغ مقدم*1، نوردهر رکنی2، نرجس چراغی3، ماندانا ابراهیمی4؛ مهزاد آقازاده مشگی5، عارف امیرخانی6، حمید عزت پناه7