کلیدواژه‌ها = بابزیا کابالی و بابزیا اکوئی و اسبهای کار منطقه ارومیه
بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 64-64

جابر داوودی1*، افشین بهمن شبستری2، احمدرضا بیضائی3 ، میثم نصراله پور4