کلیدواژه‌ها = پراکسیداسیون چربی
اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 54-54

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2 ، امیر مقدم جعفری3؛ عباس جواهری وایقان4


اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 144-144

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2؛ امیر مقدم جعفری3، عباس جواهری وایقان4