کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره ای پلی مراز
شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز بر مبنای ژن ligB

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 48-48

فریبا فتوحی1*، پژواک خاکی1،2 ، رضا پیله چیان لنگرودی3 ،؛ بهزاد صالحی1 ،مهرانگیز دژبرد2 ، مریم سادات سلطانی2, علیرضا رنگاور4


استاندارد سازی روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص بیماری های عفونی طیور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 55-55

محمدرضا صالحی قمی1، سید امیر حسین جلالی 2 *، محمد صابر مقصودی 3