کلیدواژه‌ها = مراکز تولید و توزیع مواد غذایی
بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 141-150

10.22075/jvlr.2017.817

آراسب دباغ مقدم؛ سکینه مدد جیرهنده؛ حسام الدین اکبرین؛ نسطونا قنبری سقرلو